Privatumo politika

Paskutinį kartą redaguota 2021 gegužės 04 d.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši Privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės www.cuculis.lt (toliau – CUCULIS.LT) ir CUCULIS.LT kliento (toliau – Pirkėjas) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
1.2. Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.
1.3. Naudodamasis elektronine parduotuve ir nurodydamas asmens duomenis Pirkėjas sutinka, kad CUCULIS.LT juos valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje nustatytomis priemonėmis ir tvarka.
1.4. CUCULIS.LT įsipareigoja parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų.
1.5. CUCULIS.LT vadovaujasi šiais asmens duomenų tvarkymo principais:
1.5.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
1.5.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
1.5.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y., tik tais atvejais, kai:
1.5.3.1. Pirkėjas duoda sutikimą;
1.5.3.2. Sudaroma arba vykdoma sutartis, kai Pirkėjas yra viena iš šalių;
1.5.3.3. Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia CUCULIS.LT arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Pirkėjo interesai nėra svarbesni.
1.5.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami; 1.5.5. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai; 1.5.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2.Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. CUCULIS.LT gerbia kiekvieno Pirkėjo teisę į privatumą. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita elektroninės parduotuvės vartotojo paskyroje nurodyta informacija), duomenys apie prekių užsakymą renkami ir tvarkomi, siekiant:
2.1.1. apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus;
2.1.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz. sąskaitas-faktūras);
2.1.3. išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
2.1.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
2.2. Asmens duomenys gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas savo sutikimą naudoti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais išreiškia formuodamas užsakymą (prieš vykdant apmokėjimą). Davęs sutikimą tvarkyti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas bet kuriuo metu gali šį sutikimą atšaukti, kreipdamasis į CUCULIS.LT el. paštu labas@cuculis.lt.
2.3. Registracijos elektroninėje parduotuvėje metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis, jiems pasikeitus, nedelsiant juos atnaujinti.
2.4. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, CUCULIS.LT turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis e-parduotuve.
2.5. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis CUCULIS.LT įgyvendina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
2.6. Pirkėjas turi teisę bet kada paprašyti panaikinti savo asmens duomenis parašydamas laišką el.paštu: labas@cuculis.lt su prašymu ištrinti jo duomenis iš CUCULIS.LT duomenų bazės.
2.7. CUCULIS.LT statistiniais tikslais gali naudoti nuasmenintus, su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

3. Slapukų failai

3.1. Internetinė svetainė www.cuculis.lt naudoja slapukus ir technologijas, leidžiančias pritaikyti CUCULIS.LT svetainės turinį Pirkėjo poreikiams ir patogumui.
3.2. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Pirkėjui visavertes paslaugas CUCULIS.LT svetainėje, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Įrašytą informaciją CUCULIS.LT naudoja atpažindamas Pirkėją, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdamas svetainės lankomumo statistiką.
3.3. Pirkėjas bet kada gali peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) CUCULIS.LT įrašo, ir gali ištrinti nebūtinuosius įrašytus slapukus. Taip pat Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad būtų įrašomi ir naudojami nebūtinieji slapukai jo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Pirkėjui gali būti neprieinamos.
3.4. Preziumuojame, jog naudodamasis el. parduotuve Pirkėjas sutinka su tuo, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada Pirkėjas gali atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamasis į CUCULIS.LT bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

4.1. Pirkėjo asmens duomenis turi teisę tvarkyti CUCULIS.LT duomenų tvarkytojai – serverio paslaugos teikėjas bei kiti tretieji asmenys – tiek, kiek yra būtina jų funkcijoms atlikti ir įgyvendinti tai, kas numatyta šios Privatumo politikos 2.1. punkte.
4.2. CUCULIS.LT turi teisę perduoti asmens duomenis trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

5. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

5.1. Pirkėjas turi teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
5.2. CUCULIS.LT nėra atsakingas už registracijos formose nurodytų asmens duomenų teisingumą ar bet kokią žalą, kilusią dėl pateiktų neteisingų asmens duomenų.

6. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

6.1. Pirkėjas, pateikęs CUCULIS.LT savo asmens duomenis, turi teisę:
6.1.1. reikalauti ištaisyti, sunaikinti pateiktus asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šios politikos ir įstatymų nuostatų;
6.1.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
6.1.3. žinoti, kad yra tvarkomi jo asmens duomenys;
6.1.4. susipažinti su CUCULIS.LT tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis;
6.1.5. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jei Pirkėjas laiko, kad CUCULIS.LT, tvarkydamas jo duomenis, pažeidė teisės aktų nuostatas.
6.2. CUCULIS.LT, gavęs Pirkėjo prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi dienos pateiks Pirkėjui atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu labas@cuculis.lt).

7. Privatumo politikos keitimas

7.1. CUCULIS.LT turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką, apie tai pranešdamas elektroninėje parduotuvėje.
7.2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami elektroninės parduotuvės sistemoje.
7.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Privatumo politikos redakcija, Pirkėjas turi teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu labas@cuculis.lt) su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.
7.4. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja redakcija.